اسامى اعدام شدگان سال ۶٠تا ۶٧

img_2365

این اسامی کامل نیست و این لیست می تواند بعد از سرنگونی جمهورى اسلامى تکمیل و کامل و دقیق گردد.

اسامى اعدام هاى سال ۶٠

اسامى اعدام هاى سال۶٧« (Previous News)Comments are Closed