اطلاعيه شماره ۵ کمپين نجات زانيار و لقمان مرادي


مردم مريوان با راهپيمايي به اعدامها در ايران اعتراض کردند!

اعدام جنايت است و رژيم اسلامي با اعدام ادامه حيات مي يابد٬ اعدام پاشنه آشيل اين حکومت است٬ هر چه بيشتر ميکشد٬ ترس مردم بيشتر ميريزد و خشم فروخفته چندين و چند ساله ميليونها نفر عليه اين دستگاه رذالت و جنايت و چپاول اسلامي بيشتر سر باز ميکند. حکومت اسلامي در اين نبرد رو در رو با مردم خواهد باخت اينرا به سران جنايت پيشه و وقيح اسلامي قول ميدهيم!

روز سه شنبه در مريوان بقول يک گزارشگر ٬ تعداد زيادي از دوستان زانيار و لقمان مرادي به خيابان رفته و عليه اعدامها در ايران اعتراض کرده و خواهان لغو احکام اعدام و توقف اين چرخه جنايت شدند.

فيلم کوتاهي از اعتراض مردم مريوان

https://www.facebook.com/photo.php?v=762118367137659&set=vb.100000185097731&type=2&theater

دانشگاه نور در مريوان و پلاکاردهايي که بر در و ديوار اين دانشگاه نصب شده است!

راهپيمايي مردم از طرف خيابان جمهوري  به سمت چهارراه شبرنگ بود. در ابتدا حدود ۷۰ نفر از مردم شروع به حرکت کردند و سپس تعداد جمعيت به صدها نفر رسيد. اعتراض کنندگان شعارهايي به زبان فارسي و کردي و انگليسي در دست داشتند. مزدوران حکومتي به اين حرکت اعتراضي حمله کرده و با باتوم به جان تظاهرکنندگان افتادند. در جريان اين حرکت اعتراضي تعدادي دستگير شدند که اسم دو نفر اعلام شده است. وريا تاسه و دانا لنجاوايي از جمله دستگير شدگان هستند.

اخباري از اعتراض مردم سنندج و سردشت هم به دست ما رسيده ٬ در سليمانيه عراق تحصن چند روزه در مقابل کنسولگري رژيم اسلامي و اعتراض در مقابل پارلمان سليمانيه٬ موجي از اعتراضات در کشورهاي مختلف٬ روزهاي آتي٬ روزهاي اعتراض دسته جمعي به اعدامها است٬ به اين حرکت مهم بپيونديد! اخبار اعتراضات در کردستان عراق و همچنين کشورهاي اروپايي و کانادا و امريکا را در اطلاعيه بعدي اعلام خواهيم کرد.

کميته بين المللي عليه اعدام به مردم رزمنده مريوان درود ميفرستد و اين حرکت اعتراضي را گامي مهم در پس راندن حکومت اسلامي ميداند به اين اعتراضات بايد گسترش دهيم!

کميته بين المللي عليه اعدام

۶ نوامبر ۲۰۱٣

 

 

 

 


پاسخ دهید