اطلاعيه شماره ۷ کمپين نجات زانيار ولقمان مرادي !

فراخوان اعتصاب عمومي در مريوان و سنندج و سقز و بانه و در همه شهرهاي کردستان

پنجشنبه ۲٣ آبان روز اعتصاب عمومي در شهرهاي کردستان

براي نجات زانيار ولقمان مرادي ٬ براي نجات محکومين به اعدام

مردم آزاده کردستان!

اعتراضات گسترده و هزاران نفره شما در اين روزها عليه اعدام حبيب گلپري پور٬ رضا اسماعيلي ٬ شيرکو معارفي و ۱۶ فعال سياسي اعدام شده در زندان زاهدان٬ فرياد بلند  شما  عليه اعدامها در ايران٬ يک اتفاق مهم در مبارزه عليه اعدام بود.

براي نشان دادن خشم و  انزجار خودمان از اعدامهاي وحشيانه و گسترده در ايران و براي عقب راندن حکومت جنايتکار اسلامي٬ بايد متحدانه و قدرتمند به ميدان بياييم و نشان دهيم که ديگر نميگذاريم فرزندان ما را کشته و حتي اجازه عزاداري و مراسم گرفتن به ما ندهند و پيکر عزيزان ما را نيز بدزدند و بيشرمانه چنين ” حکومت” کنند.

اين روزها در همه جاي دنيا ٬ اعتراضات گسترده عليه اعدامها در جريان است. هزاران نفر از مردم معترض در شهرهاي مختلف در اروپا و کانادا و امريکا به خيابان رفته و فرياد نه به اعدامها در ايران را سر ميدهند.

براي به ثمر رساندن اين اعتراضات ٬ بايد به يک حرکت دسته جمعي و عمومي دست زد.  براي نجات جان زانيار و لقمان مرادي و همه  محکومين به اعدام و براي  نشان دادن خشم و انزجار جندين ساله خودمان عليه اين همه جنايت ما به پا مي خيزيم و قصد يکسره کردن تکليف را داريم!

اعتصاب عمومي در کردستان٬ ميتواند به حکومت اسلامي نشان دهد که ما ديگر نميخواهيم شاهد مرگ فرزندان خود باشيم.

پيش بسوي اعتصاب عمومي در مريوان و سنندج و سقز و بانه و سردشت و در همه جاي کردستان

زنده باد جنبش عليه اعدام

کميته بين المللي عليه اعدام از همه سازمانها و احزاب سياسي و از همه نهادهاي عليه اعدام دعوت ميکند از اين فراخوان اعتصاب عمومي درکردستان در روز پنجشنبه ۲٣ آبان ماه برابر با ۱۴ نوامبر دفاع کنند.

کميته بين المللي عليه اعدام

۷ نوامبر ۲۰۱٣

 

 

 

 


پاسخ دهید