ریحانه عزیز در مرکز شهر کلن تولدت را جشن می‌گیریم!

روز چهارشنبه ساعت پنج بعدازظهر در رونکالي پلاتس دورهم جمع می‌شویم و با يک شاخه گل و يک عدد شمع در کنار ديوار يادبود قربانيان دوران نازيسم در شهر کلن آلمان، ياد ترا که به دست حکومت اسلامي ايران اعدام شدي، گرامي می‌داریم.

سپس به‌طرف رودخانه راين رفته و گل‌ها را به ياد تو و در اداي احترام به تو به رودخانه راين می‌سپاریم.

وعده ما چهارشنبه ۵ نوامبر ساعت پنج بعدازظهر. رونکالي پلاتس

کميته بین‌المللی عليه اعدام – کلن

۳ نوامبر ۲۰۱۴

 

 

 


پاسخ دهید