در کنار يادبود قربانيان دوران نازي در شهر کلن، و بر روي «پل عشق» تولد ترا جشن گرفتيم!

شهر کلن با قلبش ، با سنتهاي دوست داشتني اش و با  انسانهاي عزيزي که گلهاي زيبايي در دست داشته و شمع روشني در دست گرفته بودند تولد ترا جشن گرفت.

ابتدا در مرکز شهر و در مقابل کليساي معروف «دم» جمع شديم و سپس بطرف ستون يادبودي رفتيم که در شهر کلن، بيانگر دوران وحشتناک نازيها در اين شهر هست.

دوراني شبيه به امروز در ايران، دوراني که ميگرفتند و ميکشتند و در کوره هاي آدم سوزي زن و مرد و کودک و جوان و پير را ميسوزاندند و حتي اجازه اشک ريختن به کسي نميدادند. ما در کنار اين ستون ايستاديم و ياد تو و همه کساني که در دوران حاکميت فاشيسم اسلامي در ايران جان باختند را گرامي داشتيم. باشد که در ايران و در همه شهرهاي آنجا ، چنين مجسمه ها و بناهاي يادبودي ساخته شود.

در ادامه بسوي پلي رفتيم که پر از کليد عشاق هست. عاشقاني که اسامي خود را بر روي يک قفل نوشته و کليد را به رودخانه راين پرتاب کرده اند تا عشق اشان ابدي شود. ما در اينجا تجمع کرده و به مناسبت تولد دختري که بعدها  پيماني محکم با انسانيت و مقابله با دروغ و تجاوز به تن و بدن زنان بست و بر سر قولش باقي ماند ، دسته هاي گل بسوي راين پرتاب کرديم و با  چنين کاري  احترام و علاقه خودمان را به تو در معرض ديد همگان قرار داديم.

 

گزارشي از اختر قاسمي گرامي در اين مورد:

ريحانه جان شهر ما يک سنت ديگر هم دارد در مقابل درب خانه هايي که قربانيان دوران نازيسم قبلا در آنجا زندگي کرده و يکباره توسط اسلحه به دستان نازي دستگير و روانه زندان و قتلگاه شده و سپس به دست اين جانيان به قتل رسيده اند، بر يک سنگفرش کوچک طلايي اسم و فاميل و تاريخ دستگيري و اعدام اين عزيزان ثبت  کرده و مقابل در خانه ها نصب کرده است. اين يک سنت در شهر ما است که هر توريست و يا غريبه اي نيز که به اينجا مي آيد در کوچه و خيابان اين علائم را ديده و خواهد پرسيد اين چيست و بدين ترتيب شهر ميخواهد رزمندگان عليه نازيسم و  قربانيان را فراموش نکند. در ايران  بعد از سرنگوني حکومت اسلامي بايد ما نيز چنين کنيم و در مقابل درب خانه تو و  هزاران نفر اعدام شدگان به دست نازيهاي حاکم بر ايران،  يک سنگفرش طلايي  نصب کنيم که بنويسند کي و کجا اين افراد دستگير شدند و کي و کجا اعدام  شدند.

a

در عين حال اجازه بده اضافه کنم که يک  سنت خوب ديگر شهر ما بهم رسيدن همه کساني است که واقعا عليه اعدام مبارزه ميکنند. در اينجا گروههاي مختلفي که ممکنست نظرات سياسي مشترک هم نداشته باشند باهم عليه اعدام فرياد ميزنند و اينهم يک سنت خوب شهر ما است ما با همه اين زيبايها ترا در آغوش گرفته و به فرزندي خودمان قبول کرديم. تو اکنون در قلب ما و در قلب شهر ما جا داري . زنده باد ياد تو  ريحانه نازنين !

مينا احدي

کلن – ۶ نوامبر ۲۰۱۴


Related News

  • سرگذشت ریحانه ، موضوع تئاتری در هند و این داستان ادامه خواهد یافت!
  • مینا احدی: به اين عکس‌ها نگاه کنيد! آن‌هایی که اعدام می‌شوند، شبيه عزيزان ما هستند!
  • مینا احدی: توافق در لوزان، جنايت در بيداد گاه‌ها!
  • مینا احدی: خانم صدر آيا بهتر نبود به همان سکوت پرطمطراق در مورد سرنوشت ريحانه ادامه می‌دادید؟
  • آلمان يکي از روشنفکران و يکي از مبارزين عليه فاشيسم و نازيسم و يک منتقدمذاهب وجنبش اسلامي را از دست داد
  • گزارش مينا احدي از کنفرانس عليه اعدام در نروژ و کنفرانس در فرانکفورت آلمان
  • در کنار يادبود قربانيان دوران نازي در شهر کلن، و بر روي «پل عشق» تولد ترا جشن گرفتيم!
  • بجنگ تا بجنگيم! مردم ايران از روي قانون وحشيانه قصاص و قران نيز رد می‌شوند!
  • پاسخ دهید