تظاهرات در شهر کلن در آلمان

شنبه ۲۰ دسامبر ساعت ۲ بعدازظهر
در مقابل در اصلي ايستگاه مرکزي قطار Bahnhofsvorplatz
شنبه ۲۰ دسامبر در همه‌جا تظاهرات در دفاع از خواست‌های زندانيان سياسي اروميه
جان ۲۷ زنداني سياسي درخطر است.
بپا خيزيم و در همه‌جا صداي اعتراض اين زندانيان را پخش‌کنیم!
۲۷ زنداني سياسي در زندان اروميه اعتصاب غذا کرده‌اند و حکومت اسلامي ايران به خواست‌های آنان بی‌توجهی می‌کند.
براي جلب‌توجه افکار عمومي بین‌المللی و براي حمايت از زندانيان سياسي روز شنبه ۲۰ دسامبر در سراسر جهان به خيابان رفته و صداي اعتراض خود را عليه رفتار جنایت‌کارانه حکومت اسلامي و در دفاع از زندانيان سياسي اروميه بلند می‌کنیم.
کميته بین‌المللی عليه اعدام از همگان دعوت می‌کند در روز شنبه در مراکز شهرها و در مقابل سفارت‌خانه‌های حکومت اسلامي ايران فرياد دفاع از خواست‌های زندانيان سياسي اروميه را سر دهند.
کميته بین‌المللی عليه اعدام – کلن
تلفن تماس: ۰۱۷۷۸۲۹۷۸۴۱

 

 


پاسخ دهید