سال ۲۰۱۵ بر همه شما مبارک باد!

از طرف کميته بين المللي عليه اعدام سال نو را به همه شما تبريک ميگويم. براي ما سال ۲۰۱۴ سال پرفراز و نشيب و سال پيشروي هاي بزرگ در امر مهم مبارزه با اعدام بود. با همه مادران و پدران و همسران و افراد خانواده هايي که عزيزانشان در اين سال اعدام شدند، صميمانه ابراز همدردي ميکنيم و براي ساختن دنيايي عاري از جنايت و بي حقوقي و ظلم و استبداد و دنيايي عاري از قتل عمد دولتي به فعاليت هاي خود ادامه ميدهيم. تنها با حذف اين جنايت وحشيانه از پيشاني بشريت است که ميتوان گفت اکنون بدون ترس از اعدام و قتل توسط دولتها و تروريستها، همه مردم ميتوانند براي دست يافتن به حقوق انساني خود مبارزه کنند. به اميد دنيايي بدون اعدام و جنايت .
مينا احدي

 


پاسخ دهید