کنگره جهانی علیه اعدام در روزهای ٢١ تا ٢٣ ژوئن در شهر اسلو

کنگره جهانی علیه اعدام در روزهای ٢١ تا ٢٣ ژوئن در شهر اسلو برگزار میشود. در این کنگره از همه دنیا نمایندگانی شرکت میکنند و در مورد مبارزه علیه اعدام و پایان دادن به این وحشیگری و جنایت سازمان یافته دولتی گفتگو میکنند. از طرف کمیته بین المللی علیه اعدام هییتی در این کنگره حضور یافته و نمایندگی جنبش گسترده علیه اعدام در ایران را خواهد کرد. ما خواهیم کوشید در این کنگره صدای مادرانی باشیم که فرزندان آنها سبعانه اعدام شدند، همه مادران و همه پدرانی که بهر دلیل عزیزشان به دست حکومت اسلامی اعدام شد. ما خواهیم کوشید صدای جنبش بخشش در ایران باشیم. جنبشی که به اعدام نه میگوید. در این کنگره باید فشار بر جمهوری اسلامی را برای متوقف کردن اعدام محکومین مواد مخدری بیشتر و بیشتر کرد. در این کنگره میخواهیم با عکس ریحانه و زینب جلالی و سامان نسیم و دهها محکوم به اعدام شرکت کنیم . و به حاضرین بگوییم که حکومت اسلامی ایران جانی و وقیح است و کماکان اعدام میکند و میکشد تا خود زنده بماند و بچاپد. به این کنگره بیایید و در کنار ما علیه اعدامها در ایران، صدای عدالت خواهی مردم ایران را نمایندگی کنید. مینا احدی

.


پاسخ دهید