در مقابل موج گسترده اعدامها در ایران باید بپا خاست!

در مورد اعدامهای بیشتر در ایران بایدهشیار بود و از همگان دعوت کرد متحدانه در مقابل این اعدامها به اعتراض دست بزنند. در خارج از کشور باید در مقابل سفارت خانه های رژیم اعدام تجمع کرد و دولتهای غربی را تحت فشار گذاشت که سکوت خود را بشکنند و رسانه های بین المللی را باید وادار کرد در این مورد حرف بزنند. توجیه کردن این قتل عام وحشیانه در زندانها که توسط رژیم در جریان است را، باید رسوا کرد.باید با اعدام صرفنظر از هر توجیه ودلیل ومدرک و اتهام وجرمی مخالف بود وبدون قیدوشرط این عمل جنایت کارانه رژیم سراپا فاسد جمهوری اسلامی را محکوم کرد .رژیم همیشه بدنبال تراشیدن دشمن خارجی وشیطان بزرگ در جهان ومنطقه است وامورات اقتصادی وسیاسی وایدولوژیکش از این طریق میگذرد ، طی سی وهفت سال تمامی سرکوبها واعدامهای را تحت پوشش تهاجم فرهنگی غرب ،جنگ با بیگانه ،ارتباط با دشمن خارجی وشیطان بزرگ به پیش برده .این بار نیز به بهانه مبارزه با تروریسم سلفی داعشی با محاسبه این که غرب هم از این داعشیان ضربه خورده ومیخورد وبرای ضرب شصت نشان دادن به رقیای اسلام سیاسی تازه سر بلند کرده از گور، به سراق زندانیان عقیدتی وسیاسی اسیر در زندانهایش رفته ،وجنایات خود را برای ارعاب جامعه وجنبشهایش وبرای پیشبرد سیاستهای حفظ کلیت نظام مافیایی سرمایدارانه خود هر روز سازمان وگسترش بیشتری میدهد وبنا به مصلحت وسیاست روزش ،اسیران در چنگال خود را قربانی میکند ، و معمولا این قربانیان ازضعیفترین گروها واقشار که کمترین حمایت وپشتیبانی از طرف جامعه ومردم
را دارند انتخاب میشوند.با دفاع از آزادی بیان وعقیده وبا دفاع از طرح برگزاری دادگاهای علنی وبا محکوم کردن سیستم قضایی فاسد ومتحجر ومراحل دادرسی وبرسی وزندان همراه با شکنجه واذیت آزار زندانیان یه یاری تمامی زندانیان عقیدتی وسیاسی ومتهمین مواد مخدر وتمامی انسانهای منتظر اجرای حکم اعدام وقصاص باشیم وبا اعتراضات خود مانع کشتار بیشتر شویم. صدای اعتراض زندانیان زیر حکم اعدام را به گوش دنیا برسانیم.


هرمز رها


دهم آگوستی٢٠١٦ 

 

 

 

.


پاسخ دهید