اسامى اعدام شدگان سال ٦٠تا ٦٧

این اسامی کامل نیست و این لیست می تواند بعد از سرنگونی جمهورى اسلامى تکمیل و کامل و دقیق گردد.

اسامى اعدام هاى سال ٦٠

اسامى اعدام هاى سال٦٧« (Previous News)پاسخ دهید