عارف علی نسب اعدام شد!

عارف علی نسب که متهم به قتل بود پس از حدود دو سال و نیم زندانی بودن در زندان انزلی روز شنبه ۱۵ آبان به دار آویخته شد. نجات برای جان عارف علی با اقدامی که دوستان وی در بازی ملوان براي ممانعت از اعدام وي انجام دادند بالا گرفت. آنها با حمل بنری به نقل از عارف نوشته بودند که برای نجات جانش به کمک نیاز دارد.

سپس پدر عارف نیر با تهیه یک ویدئو از مردم درخواست کمک کرد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، گفت پسری که به قتل رسیده مثل پسر و عزیز اوست ولی اجازه ندهیم عزیز و جوان دیگری کشته شود.

علیرغم این تلاشها متاسفانه عارف علی نسب اعدام شد.

مردم!
جلوی آدمکشان جمهوری اسلامی را بگیرید. این کار فقط از دست شما و اعتراض گسترده و متحد شما ساخته است. به هرمورد اعدام اعتراض کنید. هر حکم اعدام و هر مراسم اعدام باید با خشم و نفرت شما مواجه شود. به هر حکم اعدام که صادر میکنند اعتراض کنید. دولت قاتل اسلامی را با اعتراض خود متوقف کنید. اعلام کنید مجازات اعدام باید فورا ممنوع شود. اعلام کنید که قتل عمد حکومتی باید از صفحه تاریخ بشری حذف شود.


پاسخ دهید