خودكشى زندانى محكوم به اعدام در زندان رجائى شهر

بنا به خبری که کمیته بین المللی علیه اعدام دریافت کرده است روز پنجشنبه نهم دی ساعت ۹ صبح رئیس زندان ندامتگاه مرکزی کرج مجتبی حسینی به داخل سالن می آید و می گوید که بزودی حکم اجرای اعدام چند زندانی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بعد از اعلام این خبر یکی از زندانیان بنام رضا تیموری از سالن ۴ و اتاق شماره ۶ که به اتهام مواد مخدر در زندان بسر می برد با استعمال ۱۵۰سی سی متادون متاسفانه به زندگی خود پایان می دهد.

مجازات اعدام قتل عمد دولتی است و باید هر چه زودتر ملغی شود.

دبیرخانه کمیته بین المللی علیه اعدام

۹ دی ۱۳۹۵- ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶


پاسخ دهید