نه به اعدام: مصاحبه با عبدل گلپریان در باره اعدام های جمهوری اسلامی درکردستان ایران – ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷


Comments are Closed