(Untitled)

نامه سرگشاده به استفان لوون نخست وزیر سوئد

به سرکوب معترضین در ایران اعتراض کنید!

همانطور که می دانید در هفته های اخیر حدود صد شهر ایران شاهد اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی بوده است. زمینه این اعتراضات اوضاع نابسامان اقتصادی، گرانی اجناس، بیکاری ده میلیونی، فساد و اختلاس گسترده حکومتی، استبداد مذهبی، دستگیری و بازداشت فعالین کارگری و اجتماعی، آپارتاید جنسی و سلب پایه ای ترین حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی مردم ایران است. مردم در این اعتراضات به روشنی اعلام کرده اند که این حکومت و هیچ جناحش را نمیخواهند و به دنبال آزادی و رفاه و سکولاریسم و برقرای عدالت اجتماعی هستند.

این اعتراضات شایسته وسیعترین حمایت و پشتیبانی جهانی است. خوشبختانه مردم سوئد از زبان کسانی چون هانس پالم‌کویست، دبیر اتحادیۀ سراسری کارگران صنایع فلزی، با مبارزه مردم ایران اعلام پشتیبانی کرده اند.

جمهوری اسلامی به روال همیشگی اعتراض بحق مردم را با سرکوب و قتل و زندان پاسخ میدهد. تا کنون حداقل بیست و یک نفر در جریان اعتراضات خیابانی کشته شده اند. شمار دستگیر شدگان بیش از سه هزار نفر اعلام شده است. وضع زندانها با توجه به ارقام بالای دستگیر شدگان فاجعه آمیز گزارش شده است. حداقل چهار نفر در زندانها توسط شکنجه گران حکومت به قتل رسیده اند و هر روز خبر ناگواری دیگر منتشر می شود.

با این نامه از شما درخواست داریم که بعنوان نخست وزیر سوئد تمام تلاش خود را بکار گیرید که به سرکوب خونین معترضین در ایران پایان داده شود. ما ازدولت شما می خواهیم که جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار دهد تا همه دستگیر شدگان و کلیه زندانیان سیاسی را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. از شما درخواست داریم که سفیر جمهوری اسلامی در سوئد را به وزارت خارجه فرا خوانید و رسما دستگیری و بازداشت معترضین و شکنجه و قتل آنها را محکوم کنید.

با این امید که با شفافیت هر چه بیشتر از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران حمایت کنید و با خواستهای انسانی آنها همراهی نمایید. مردم ایران از واکنش خجولانه تاکنونی شما در قبال جمهوری اسلامی بهیچوجه راضی نیستند. به سازش و مماشات با جمهوری اسلامی خاتمه دهید و بر حکومتی سرمایه گذاری کنید که در آینده ای نزدیک توسط خود مردم ایران برقرار خواهد شد.

ژانویه ۲۰۱۸

حسن صالحی- سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام- سوئد
فریده آرمان- دبیر فدراسیون دفاع از حق زن – مالمو
عبدالله اسدی- دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- سوئد

تماس: حسن صالحی
تلفن: ۰۷۰۳۱۷۱۱۰۲
ای میل: hasan.salehi2000@gmail.com

 

Öppet brev till Sveriges statsminister, Stefan Löfvén
Januari 2018
FÖRDÖM våldsamma undertrycken av iranska folket!

Massiva protester i mer än 100 städer i Iran, under senaste veckorna, har säkerligen inte undkommit er kännedom.
Grunden till dessa folkliga protester som bekant är bl.a. landets kaotiska ekonomi, dyra matvaror, miljontals arbetslösa, korruption och de utbredda förskingringarna inom stat- och myndigheter, religiösa diktatorstyret, gripandet och fängslandet av arbetarnas – studenter och sociala aktivister samt könsapartheid och inskränkningar på de grundligaste fri-rättigheter.

Folket visar tydligt med sina protester på gator och torg, avsaknaden av förtroende till makthavarna oavsett fraktioner inom ledarskapet. Folket söker frihet, välfärd, sekularism och en social rättvisa värd namnet!

Dessa demonstrationer förtjänar en internationell uppbackning och vårt allas stöd. Med glädje vill vi nämna svenska arbetarnas breda stöd genom Hans Palmkvist, ordförande i Metall. I sitt tal fördömer han iranska regeringens våldsamma agerande och stödjer de berättigade protesterna.

Islamiska ledarna i Iran tillmötesgår dessa protester, i sin vanliga ordning, med undertryck, våld, mord och fängelse. Hittills har minst 21 demonstranter har mist livet. Antalet av arresteringar har uppnått 3000.
Situationen i fängelser med tanke på de massarresteringar är katastrofala. Minst 4 fängslade ungdomar har dödats under tortyr och dagligen mottas ytterligare förskräckliga nyheter därifrån.

Med dessa rader vill vi hemställa vår begäran att ni gör ert yttersta för att stoppa dessa blodiga undertryck av iranska folket.
Att er regering ställer krav på islamiska republiken om en villkorslös frigivning av de arresterade och samtliga politiska fångar med omedelbar verkan.
Att ni tar initiativ till ett möte med iranska ambassadören och framför ett tydligt fördömande av de mord och övergrepp som iranska regeringen har utövat.

Vår stora förhoppning är ert stöd till iranska folkets kamp för fri-och rättigheter!
Regeringens hittills blygsamma reaktioner, godtas inte av iranier. Det är dags att sluta samröret med islamiska regimen och satsa på ett folkstyre i Iran som komma skall inom kort!
Hasan Salehi- Språkrör för Internationella Kommittén mot Avrättningar-Sverige
Farideh Arman- Ordförande för Kvinnorättsförbundet- Malmö
Abdollah Asadi- Ordförande för Iranska flyktingars riksförbund – Sverige
Kontaktperson: Hasan Salehi
Tel: +46703171102
Email: hasan.salehi2000@gmail.com


Related News

  • همچون مردم سنندج در همه جا چوبه های دار را به آتش بکشید!
  • شهروند خیابان علیه اعدام باشیم. حسن صالحي سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
  • دستگیری و بازداشت و صدور احکام زندان جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد!
  • در پاسخ به محسن اژه ای حسن صالحی
  • حسن صالحی در باره حمایت گرم از جنبش حجاب برگیران در خارج کشور و ریاکاری سیاستمدارانی که با لچک اسلامی به ایران سفر کردند
  • عباس عبدی و حجاب
  • حافظ قرآن: از گرفتن لیسانس بدون دیپلم تا تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان
  • مسئولین کمیته بین المللی علیه اعدام، مینا احدی و هرمز رها، در باره لغو حکم اعدام سامان نسیم و احتمال آزادی او سخن می گویند
  • Comments are Closed