برای گسترش مبارزه علیه اعدام به ما کمک مالی کنید!

کمیته بین المللی علیه اعدام از سال ۲۰۰۴ برای نجات جان محکومین به اعدام در ایران فعالیت می‌کند. این کمیته تا کنون با سازمان دادن ده‌ها کمپین و جنبش گسترده علیه اعدام، توانسته است جان تعداد زیادی را نجات دهد و در ساختن فرهنگ عمومی علیه «قتل عمد دولتی» و دامن زدن به مباحثات مهم در مورد سیستم قضایی ایران، حقوق متهم و نحوه مقابله با جرم و جنایت و… نقش مهمی در ایران بازی کند. این کمیته با دیگر نهادهای علیه اعدام در دنیا همکاری می‌کند و نامی است آشنا و محبوب در جنبش علیه اعدام در تمام دنیا!

فعالیتهای کمیته اینک بسیار گسترده است و آخرین فعالیتهای ما کمپین علیه حکم اعدام ریحانه جباری و کمپین نجات زانیار و لقمان مرادی و کار فشرده در این موارد در سطح بین المللی است. ما برای ادامه فعالیتهای خود و برای سازمان دادن به کمپین‌ها و فعالیتهای گسترده‌تر، به کمک مالی شما نیازمندیم. از همگان دعوت می‌کنیم که با کمک مالی به این نهاد، در گسترش فعالیتهای کمیته بین المللی علیه اعدام سهیم و شریک شوند.

 

شماره حساب کمیته بین المللی علیه اعدام در Paypal

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr” method=”post” target=”_top”>

<input type=”hidden” name=”cmd” value=”_s-xclick”>

<input type=”hidden” name=”hosted_button_id” value=”W2YU5HUXHEZWS”>

<input type=”image” src=”https://www.paypalobjects.com/en_US/SE/i/btn/btn_donateCC_LG.gif” border=”0″ name=”submit” alt=”PayPal – The safer, easier way to pay online!”>

<img alt=”” border=”0″ src=”https://www.paypalobjects.com/sv_SE/i/scr/pixel.gif” width=”1″ height=”1″>

 

شماره حساب کمیته بین المللی علیه اعدام در سوئد
Account Holder:  ICAE
plus giro: 582999-9

شماره حساب کمیته بین المللی علیه اعدام برای خارج از سوئد
Sweden
Account Holder:  ICAE
Nordia bank
Bank account: 996018005829999
IBAN: SE2795000099601805829999

BIC-Kod(SWIFT-adress): NDESESSSwedish Giro No

Kontonr: 74 81 58-3 SEK
Bankkontonr: 9960 1807481583
Kontoslag: PLUSGIROKONTO FÖRETAG
IBAN: SE02 9500 0099 6018 0748 1583
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: INTERNATIONAL COMMITTEE AGAINST EXE
CUTION-STOCKHOLM

برای واریز کمک مالی به کمیته، از شماره حساب زیر مربوط به پست بانک آلمان استفاده کنید.
لطفا هنگام واریز وجه، قید کنید مربوط به کمیته بین المللی علیه اعدام.

 Postbank – Köln – Germany
ZDE
KontoNr: 995756463
Iban: DE124401 0046 0995 7564 63
BIC (SWIFT) PBNKDEFF

با تشکر از همکاری و همیاری شما.
دبیرخانه کمیته بین المللی علیه اعدام

 

 


پاسخی بگذارید