تظاهرات

 
 

جان ۲۷ زنداني سياسي درخطر است، به پا خیزیم و وسیعا اعتراض کنیم!

شنبه ۲۰ دسامبر در همه‌جا تظاهرات در دفاع از خواست‌های زندانيان سياسي اروميه جان ۲۷ زنداني سياسي درخطر است بپا خيزيم و در همه‌جا صداي اعتراض اين زندانيان را پخش‌کنیم! ۲۷ زنداني سياسي در زندان اروميه اعتصاب غذا کرده‌اند و حکومت اسلامي ايران به خواست‌های آنان بی‌توجهی می‌کند. براي جلب‌توجه افکار عمومي بین‌المللی و براي حمايت از زندانيان سياسي روز شنبه ۲۰ دسامبر در سراسر جهان به خيابان رفته و صداي اعتراض خود را عليه رفتار جنایت‌کارانه حکومت اسلامي و در دفاع از زندانيان سياسي اروميه بلند می‌کنیم. کميته بین‌المللیRead More